Všeobecné podmínky

 Všeobecné podmínky poskytování služby přístupu k síti Internet prostřednictvím veřejné sítě MEEP.cz platné od 4.9.2017

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

1.1 Tento dokument je nedílnou součástí smluv o poskytování telekomunikačních služeb sítě meep.cz a obsahuje obecná smluvní ujednání. Součástí smlouvy se stávají i další přílohy, zejména Specifikace služby, a veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené v období od podpisu smlouvy za účelem doplnění nebo změny smluvních podmínek a technických parametrů, pokud budou řádně označeny jako součást smlouvy.

1.2 Smlouva je účinná dnem podpisu oběma stranami. Pokud došlo k podpisu smlouvy jejími účastníky v nestejný den, je smlouva účinná tím dnem podpisu, který nastal později.

1.3 Pokud není ve smlouvě uvedena doba trvání smlouvy, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Není-li uvedeno jinak, může zákazník ukončit platnost smlouvy výpovědí s třicetidenní výpovědní lhůtou. Poskytovatel může ukončit platnost smlouvy výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď musí být písemná, jinak je neplatná. Výpověď je možné zaslat emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s žádostí o potvrzení přijetí výpovědi. Pokud zákazník neobdrží potvrzení o přijetí výpovědi, má se za to, že výpověď nebyla doručena. Výpovědní lhůta počíná běžet následujícím dnem po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

1.4 Je-li ve smlouvě uvedena doba trvání smlouvy, je smlouva uzavřena na dobu určitou. Trvají-li práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy v poslední den sjednané lhůty, má se za to, že počínaje posledním dnem této lhůty je smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

1.5 V případě, že z důvodů závad na zařízení ve vlastnictví poskytovatele provozovaném poskytovatelem v souvislosti s předmětem smlouvy dojde alespoň třikrát během jakýchkoliv po sobě jsoucích šedesáti (60) kalendářních dnů k úplnému přerušení poskytované služby a trvá-li každé takové přerušení nejméně dvacetčtyři (24) hodin, může zákazník vypovědět smlouvu se čtrnáctidenní (14) výpovědní lhůtou.

1.6. Smlouva může být měněna, doplněna nebo rušena pouze písemným dodatkem, na němž se strany shodnou.

1.7. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

 

2. ZŘÍZENÍ SLUŽBY A JEJÍ UŽÍVÁNÍ

2.1.  Poskytovatel zajistí funkčnost služby do deseti dnů od data podpisu smlouvy. 

2.2. Zákazník je odpovědný za výběr a užití služby.

2.3. Pokud se zákazník s poskytovatelem nedohodne jinak (taková dohoda však musí být uzavřena v písemné formě), započne poskytování dnem, kdy poskytovatel oznámí zákazníkovi, že služba je technicky dostupná. O tomto poskytovatel obvykle zhotoví Protokol o předání služby do užívání.

2.4. Přístupem ke kterékoli ze služeb zákazníkem nebo jím zmocněnou osobou akceptuje zákazník příslušné lhůty a Všeobecné podmínky telekomunikačních služeb. Dále zákazník přijímá odpovědnost ze zaplacení příslušných poplatků.

2.5. Zákazník se zavazuje zajistit poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu uzavřené smlouvy a případně i součinnost konečného uživatele služby, pokud jim není sám. 

2.6.  Poskytovatel poskytne oprávněný přístup ke službám a nebude odpovědný za žádné zneužití těchto služeb kteroukoli stranou mimo jeho dohled. Při zneužití těchto služeb zákazníkem nebo osobami, jimž dal zákazník souhlas s použitím služeb, odpovídá zákazník za škodu tím způsobenou.

2.7. Zákazník je odpovědný za instalaci, provoz a údržbu svých pracovních stanic včetně kabelových rozvodů své lokální počítačové sítě, případně dalšího vybavení potřebného pro přístup ke službám poskytovatele. Všechno zákazníkovo vybavení musí splňovat obvyklé normy a standardy a musí být provozováno v souladu s technickými předpisy a technickou specifikací uváděnou výrobcem zařízení. Zákazník nese odpovědnost za škody způsobené porušením těchto svých povinností.

2.8. Termínem “připojená stanice” se rozumí každé zařízení, které libovolným způsobem může využívat kteroukoli službu internet prostřednictvím sítě poskytovatele.

2.9. Zákazník bude informovat poskytovatele o všech důležitých změnách v konfiguraci své počítačové sítě souvisejících s charakterem služby – zejména o zprovoznění server s protokoly IP a routerů. Pokud to poskytovatel považuje za potřebné nebo žádoucí v zájmu provozu služby, musí s ním zákazník spolupracovat při uvádění výše uvedených změn do chodu.

2.10. V případě, že poskytovatel nesouhlasí se změnami v LAN zákazníka uvedenými v bodě 2.9., které vedou, nebo mohou vést, k poruše provozu sítě poskytovatele, k poruše zařízení poskytovatele umístěného v LAN zákazníka či k pokusům obejít předmět smlouvy ze strany zákazníka, je o tom povinen zákazníka informovat. V případě trvání zákazníka na provedení těchto změn je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zákazníkovi.

2.11. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit či přerušit přístup zákazníka k službě, pokud zákazník ohrozí chod jakékoli části sítě poskytovatele nebo poskytovaných služeb do doby, než dojde k nápravě. Zákazník je povinen účinně spolupracovat na odstranění příčin ohrožujících chod sítě poskytovatele nebo poskytovaných služeb. Pokud zavinění poruchy ze strany zákazníka bylo neúmyslné, bude poskytovatel aktivně nápomocen zákazníkovi, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění zdroje poruchy a obnovení přístupu zákazníka ke službě.

2.12. Poskytovatel neodpovídá zákazníkovi za nepřímé či následné škody, za ušlý zisk ani za jiné ekonomické ztráty, jež jsou důsledkem poskytovaných služeb a prací. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za funkčnost části sítě internet či jiných sítí provozovaných jinými provozovateli či za výpadky v poskytování služeb a prací v důsledku vyšší moci. Poskytovatel dále nenese odpovědnost za vznik poruch, závad nebo nefunkčnost služby nebo její části v případech, kdy k těmto poruchám, závadám nebo nefunkčnosti došlo následkem neodborného nebo neoprávněného zacházení ze strany zákazníka nebo jiných neoprávněných osob. 

2.13. Zákazník bude službu užívat tak, aby tím nedocházelo k porušování práv třetích osob.

2.14. Poskytovatel neodpovídá za obsah informací zveřejněných na WWW server, který zákazník případně umístí do uzlu poskytovatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah informací zveřejňovaných prostřednictvím sítě Internet jinými subjekty.

 

3. SERVISNÍ PODMÍNKY 

 3.1. Poskytovatel je povinen na své náklady pomoci zákazníkovi při opravě chyb zapříčiněných jakýmkoli nedostatkem ve službě, jsou-li takovéto chyby přisuzovány personálu poskytovatele nebo programům či vybavení, které poskytovatel poskytuje jako součást služby.

3.2. Poskytovateli bude dána vždy příležitost napravit jakýkoli nedostatek v některé službě dříve, než dojde k porušení jeho povinnosti podle smlouvy. Zákazník dovolí poskytovateli přijmout všechna příslušná opatření k obnovení služby.

3.3. Pro určení místa závady je jako rozhraní stanovena krabice s konektorem napojená na síťové rozhraní nebo router dodaný poskytovatelem (v případě datových služeb) nebo na hlasové rozhraní (v případě hlasových služeb) v zařízení poskytovatele, která je umístěna v prostorách určených zákazníkem, případně modem v modemovém poli na straně poskytovatele.

3.4. Testem na funkčnost služeb je u datových služeb ověření spojení přes TCP/IP protokol (ping anebo traceroute) a ověření funkčnosti služeb (HTTP, POP3, SMTP, FTP, TELNET apod.) s veřejnou IP adresou ze servisního rozhraní. Testem na dodržení zaručené rychlosti je přenos souboru o velikosti min. 50 kB ze serveru nebo na server v centru sítě poskytovatele, případně test rychlosti na stránkách http://rychlost.meep.cz, přičemž při testu není v LAN klienta generován žádný další provoz.

3.5. Poskytovatel neodpovídá z této smlouvy za závady na počítačové síti zákazníka. Počítačovou sítí zákazníka se rozumí všechna zařízení a kabeláž od servisního rozhraní dále směrem k zařízení zákazníka.

3.6. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění poruchy v poskytování služby do 3 pracovních dnů od jejího nahlášení zákazníkem a potvrzení přijetí poskytovatelem.

3.7. Bezprostřední problém s využitím služeb (po zjištění technicky způsobilou osobou zákazníka, že závada není na jeho koncovém zařízení mimo dohled poskytovatele) ohlašuje zákazník na telefonické číslo uveřejněné na webových stránkách poskytovatele. Pohotovostní služba poskytovatele přijímá hlášení o poruchách každý den v období od 08:00 hod.  do 16:00 hod. Je-li závada hlášena po 16:00 hod., začnou práce na odstranění poruchy následující den po 08:00 hod. Zákazník si může vyžádat okamžitý servisní zásah, který je zpoplatňován podle platného ceníku.

3.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit částečně nebo I zcela poskytování služby z důvodu plánované údržby sítě každé pondělí v rozmezí od 0:00 do 08:00 CET. Pokud bude poskytovatel plánovat údržbu sítě na jiný termín, než je uvedeno, je povinen to se zákazníkem projednat nejméně 3 dny předem.

 

4. BEZPEČNOST, DŮVĚRNOST, AUTORSKÁ PRÁVA

4.1. Poskytovatel nesděluje třetím stranám údaje o zákazníkovi s výjimkou případů, kdy má zákonem danou povinnost takto učinit.

4.2. Používá-li zákazník v rámci plnění smlouvy vice než jednu IP adresu, je jeho adresní rozsah registrován v databázi RIPE NCC a použitím skutečných kontaktních údajů zákazníka (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo).

4.3. Pokud je tomu poskytovatel vázán smlouvou, vyvine efektivní úsilí v mezích svých možností k ochraně lokální počítačové sítě zákazníka před neoprávněnými zásahy ze systémů v síti Internet.

4.4. Poskytovatel je povinen vyvinout efektivní úsilí v mezích svých možností k ochraně dat, které zákazník umístil na jeho techniku. Poskytovatel je povinen nejméně 1 x týdně provádět zálohu těchto dat a v případě jejich poškození klientova data ze zálohy rekonstruovat.

4.5. Poskytovatel je povinen chránit před prozrazením ty programy a data, která mu zákazník postoupí v souvislosti se službou a výslovně označí v písemnostech jako důvěrné.

4.6. Zákazník je odpovědný za postupy k ochraně svých programů a dat.

4.7. Poskytovatel nebude odpovědný za chyby v přenosu, porušenost dat nebo za bezpečnost údajů během přenosu prostřednictvím prostředků pronajatých zákazníkem od jiných organizací.

4.8. Zákazník je povinen užívat službu tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv poskytovatele i třetí strany.

4.9. Pokud zákazník používá službu za účelem napodobení, kopírování, předvedení, šíření nebo vykonávání programů nebo provádění jiných prací, je zákazník odpovědný za získání potřebných povolení a souhlasů pro tyto práce.

4.10. Zákazník se zavazuje poučit všechny, jimž umožní přístup k Internetu, o nepřípustnosti šíření počítačových virů, trojských koňů a podobných algoritmů a právně napadnutelných informací v síti Internet a nepřípustnosti neoprávněného přístupu k cizím informačním zdrojům.

 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.  Poplatky za každou službu jsou stanoveny smlouvou. Poplatky, které nejsou stanoveny smlouvou, se řídí aktuálním ceníkem.

5.2. Zákazník souhlasí se zaplacením instalačních, aktivačních a provozních poplatků se všemi daněmi po obdržení výzvy k úhradě. Pokud není dohodnuto jinak, jsou poplatky za užívání služeb placeny na základě smlouvy pravidelnou částkou a nejsou na ni vystavovány další doklady o úhradě.

5.3. Poplatek za užívání služeb  je splatný do 25. dne předcházejícího měsíce.

5.4. Nemůže-li zákazník využívat služeb poskytovatele pro závady, za které sám neodpovídá, má právo na vrácení poměrné části pravidelných měsíčních poplatků. V případě, že doba poruchy služby v jednom kalendářním dni činí vice než dvanáct (12) hodin, má zákazník právo na snížení zaplacené ceny za závadnou službu o jednu třicetinu (1/30). Pokud by doba poruchy činila vice než patnáct (15) dní v jednom kalendářním měsíci, má zákazník právo na vrácení zaplacené ceny za závadnou službu v plné výši. Právo na vrácení zaplacené ceny zákazník ztrácí v případě, že k závadě došlo byť i částečně z viny zákazníka.

5.5. V případě prodlení zákazníka s úhradou platby je poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Je-li zákazník v prodlení s úhradou účtované částky po období delší než 20 dní, vyhrazuje si poskytovatel právo pozastavit poskytování služeb a prací až do doby zaplacení pohledávky. Po dobu takového pozastavení služeb a prací budou zákazníkovi účtovány všechny pravidelné poplatky podle smlouvy.

5.6. V případě prodlení poskytovatele s odstraněním poruchy na službě je zákazník oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z částky paušálního poplatku za každý i započítaný den prodlení.

5.7. V případě nesrovnalostí ve vyúčtování a provozu služby rozhoduje výpis z provozu zařízení poskytovatele.

 

6. ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

6.1. Umístí-li poskytovatel k zákazníkovi zařízení v souvislosti s poskytováním služby dle smlouvy, celé zařízení, pokud není uvedeno jinak, zůstává ve vlastnictví poskytovatele. Zákazník nemá žádná práva k tomuto zařízení, není nájemcem tohoto zařízení, ani nemá právo do zařízení žádným způsobem zasahovat. Zákazník souhlasí s umístěním anténního systému a dalšího potřebného zařízení na budovu a do prostor, ve kterých sídlí nebo na budovu a do prostor vhodných pro instalaci zařízení a spuštění služby. Dále je povinen umožnit přístup poskytovateli k zařízení.

6.2. Zákazník je povinen ze své strany učinit taková opatření, aby na systému a zařízení nevznikla škoda neoprávněnou manipulací nepovolanými osobami. V případě porušení této povinnosti odpovídá zákazník za škodu na tomto zařízení způsobenou. Pojištění zařízení pro případ škod uzavře poskytovatel.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.  Jsou-li některá ustanovení smlouvy považována za neplatná, nelegální nebo neproveditelná, nebude to mít vliv na platnost, legálnost a proveditelnost ostatních ustanovení.

7.2. Pokud některá strana poruší podmínky této smlouvy, druhá strana ji písemně požádá o nápravu. Tato náprava musí být provedena v rozumné a určené době, pokud není ve smlouvě specifikováno blíže. Pokud není takovéto porušení takto napraveno, má druhá strana právo ukončit platnost smlouvy písemným odstoupením od smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bylo odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

7.3. Smluvní strany vyslovují souhlas s převodem smluvních vztahů plynoucích z této smlouvy na třetí osobu za předpokladu, že tato převezme všechna ustanovení této smlouvy beze změny.

7.4. Tato smlouva se řídí zákony ČR a veškeré spory mezi smluvními stranami náleží do výhradní soudní pravomoci soudů v ČR.

7.5. Uzavřením nové smlouvy, ve které jsou dohodnuty nové podmínky poskytování dosavadních služeb, zaniká smlouva stará.

7.6. Zákazník určí svou kontaktní e-mailovou adresu pro fakturaci a svou kontaktní e-mailovou adresu pro technické záležitosti. Obě adresy nahlásí poskytovateli.

7.7. Způsob řešení mimosoudních sporů – zákazník může kontaktovat a řešit případné problémy přímo s Českým telekomunikačním úřadem.

7.8. Informace, o tom, že došlo ke změně nebo úpravě všeobecných obchodních podmínek, bude uveřejněna na stránkách www.meep.cz a platí, že pokud dojde v rámci těchto změn ke znevýhodnění zákazníka, má tento právo odstoupit od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nezadává změna všeobecných obchodních podmínek provedená na základě změn v legislativě.

 

 

Reklamační řád veřejných telekomunikačních služeb sítě meep.cz

„Poskytovatel“ vydává tento Reklamační řád veřejných telekomunikačních služeb na základě ustanovení zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, a  Občanského zákoníku, v platném znění.

 

1.Úvodní ustanovení

 1.1.Tento Reklamační řád popisuje základní postupy při uplatňování práv a povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a Smluvních dokumentů Smluvními stranami.

 

2.Definice základních pojmů

V tomto Reklamačním řádu mají následující slova níže uvedený význam. Jejich význam zůstává i v případě, že jsou uvedena v množném čísle, nezměněn. Pojmy, které zde nejsou definovány, jsou definovány ve Všeobecných podmínkách poskytování veřejných telekomunikačních služeb.

 2.1.Reklamace: úkon, při kterém Účastník uplatňuje nároky vůči Poskytovateli za vadně poskytnuté Služby

 2.2.Reklamační řízení: postup Poskytovatele, při kterém je rozhodováno o vyřízení Reklamace Účastníka podle podmínek tohoto Reklamačního řádu a obecně závazných právních předpisů

 2.3.Vyšší moc: především přírodní katastrofa, válečný stav, výjimečný stav atd.

 2.4.Závada: stav, při kterém je ztíženo nebo znemožněno využívání Služby. Jedná se zejména o nedodržení standardní kvality Služby.

 

 3.Rozsah odpovědnosti

 3.1.Poskytovatel odpovídá za rozsah, cenu a kvalitu těch Služeb, které poskytuje v souladu se Smlouvou, Produktovou specifikací nebo Technickou specifikací, v případě, že smluvně dohodnutá Služba nedosahovala kvality, parametrů a vlastností v souladu se Smluvními dokumenty nebo pokud za Službu nebyla účtována cena v souladu se Smluvními dokumenty.

 3.2.Účastník má právo uplatnit Reklamaci, pokud se domnívá, že poskytovaná Služba neodpovídá svým rozsahem, kvalitou nebo cenou smluvním podmínkám. 

 3.3.V případě, že Účastník požaduje kompenzaci za Službu se sníženou kvalitou nebo za neposkytnutou Službu z důvodu Závady, Poskytovatel takovou kompenzaci poskytne pouze tehdy, je-li tato Závada zjištěna současně Poskytovatelem nebo je-li si jí Poskytovatel vědom. v ostatních případech bude poskytnuta kompenzace pouze tehdy, pokud Účastník bezprostředně (max. do 24 hodin) po zjištění Závady toto oznámí Poskytovateli.

 3.4.Poskytovatel není zodpovědný za škody, které vzniknou Účastníkovi tím, že Služba byla poskytnuta vadně nebo nebyla poskytnuta vůbec.

 3.5.Poskytovatel neodpovídá za neposkytnutí Služby nebo její sníženou kvalitu, pokud je toto způsobeno působením Vyšší moci.

 3.6.Poskytovatel neodpovídá za neposkytnutí Služby nebo její sníženou kvalitu, pokud Účastník neučinil kroky k bezproblémovému provozu ani 3 měsíce po oznámení o změně platných technických standardů a nutnosti změny síťového vstupu Účastníka.

 3.7.Není-li smluvně stanoveno jinak a je-li Služba nedostupná Účastníkovi z důvodu Závady v síti Poskytovatele v jednom dni po dobu delší než 12 hodin, poskytne Poskytovatel Účastníkovi slevu na měsíčním poplatku za tuto Službu ve výši jedné třicetiny z tohoto poplatku za každý takový den, maximálně však do výše ceny předmětu Smlouvy.

 

4.Způsob a místo uplatnění reklamace

 4.1.Reklamace se uplatňuje:

 a)písemně - kontaktní adresa Poskytovatele

 b)emailem – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 4.2.Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na vyúčtování služby a na internetových stránkách Poskytovatele.

 4.3.Reklamace musí být nahlášena neprodleně. Od této doby se počítá celková doba Závady, z níž se určí sleva za Službu. v případě nahlášení závady pomocí SMS je považováno za dobu nahlášení závady datum a čas odeslané SMS od uživatele.

 4.4.Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

 a)identifikační údaje Účastníka a Smlouvy

 b)předmět Reklamace a přesný popis

 c)doba, které se reklamace týká

 

5.Lhůty pro uplatnění reklamace

 5.1.Reklamace týkající se nesprávného vyúčtování ceny za poskytovanou Službu musí být podána nejpozději do dvou měsíců od termínu, v němž bylo nesprávné vyúčtování vystaveno. Po tomto termínu nárok na Reklamaci zaniká. Uplatnění Reklamace proti výši účtovaných cen nemá odkladný účinek a Účastník je povinen uhradit fakturovanou částku nejpozději v den její splatnosti.

 5.2.Reklamace týkající se jiných závad musí být podány bez zbytečného odkladu (zpravidla do 7 dnů).

 5.3.Pokud Účastník zmešká lhůtu pro Reklamaci proti nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou Službu, může požádat písemně o prominutí     zmeškané lhůty. Pokud Poskytovatel dojde k názoru, že Účastník promeškal lhůtu ze závažných důvodů, může zmeškanou lhůtu Účastníkovi prominout.

 5.4.Poskytovatel vyrozumí Účastníka o výsledku rozhodnutí do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho žádosti. 

 5.5.Poskytovatel nepromine zmeškání lhůty, pokud Reklamace nebyla podána do 3 měsíců ode dne uplynutí lhůty na Reklamaci.

 5.6.Prominout nelze zmeškání zákonné nebo dohodnuté záruční lhůty.

 

6.Lhůty pro vyřizování reklamací a vrácení přeplatků, práva po skončení reklamačního řízení

 6.1.Lhůta pro vyřízení Reklamace je stanovena podle složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. 

 6.2.U jednoduchých případů, které nevyžadují technické šetření, bude Reklamace vyřízena do 7 kalendářních dnů od dne doručení Poskytovateli. 

 6.3.U složitějších případů, které vyžadují technické šetření, bude Reklamace vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení Poskytovateli.

 6.4.V případě Reklamace mezinárodních služeb je lhůta pro vyřízení 60 kalendářních dnů ode dne doručení Poskytovateli.

 6.5.Částku uznané Reklamace vrátí Poskytovatel Účastníkovi formou dobropisu v následujícím vyúčtování po kladném vyřízení Reklamace nebo jiným způsobem dohodnutým s Účastníkem. Poskytovatel se zavazuje vrátit takto vzniklý přeplatek do 30 kalendářních dnů ode dne kladného vyřízení Reklamace.

 6.6.Poskytovatel si vyhrazuje právo použít takto vzniklý přeplatek k vyrovnání svých splatných pohledávek za Účastníkem.

 6.7.Právo na vrácení uznané částky na základě kladně vyřízené Reklamace, kterou nebylo možno vrátit pro překážky na straně reklamujícího, se promlčuje ve lhůtách stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 6.8.V případě nedodržení lhůty ze strany Poskytovatele pro vrácení uznané částky na základě kladně vyřízené Reklamace bude vrácená částka zvýšena o úrok z prodlení z dlužné částky ve smyslu příslušných právních předpisů.

 6.9.V případě, že Účastník nesouhlasí s výsledkem Reklamačního řízení, může se bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení výsledku Reklamačního řízení, obrátit na Český telekomunikační úřad.

 

7.Stížnosti a připomínky

 7.1.Stížnosti a připomínky Účastníků k poskytovaným Službám se přijímají v sídle a pobočkách Poskytovatele a jsou vyřizovány v souladu se Všeobecnými podmínkami, tímto Reklamačním řádem a obecně závaznými právními předpisy.

 7.2.Je-li předmětem stížnosti reklamace kvality, rozsahu nebo ceny poskytnutých Služeb, je na tuto stížnost nahlíženo jako na Reklamaci a postupy při jejím vyřizování se řídí zásadami tohoto Reklamačního řádu.

 

8.Závěrečná ustanovení

 8.1.Reklamační řád je k nahlédnutí v sídle a na pobočkách Poskytovatele.

 8.2.Platnost a účinnost tohoto Reklamačního řádu je od 1.1.2010.