Informace o zpracování osobních údajů MEEP.CZ s.r.o.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
Jsme
MEEP.CZ s.r.o.
F.S.Tůmy 1202
Orlová-Lutyně 73514 
IČ: 27823041, DIČ: CZ27823041
společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 42065
Kontaktní telefon: 552301450, 608025694
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., URL: www.meep.cz 

Kdo je náš pověřenec pro ochranu osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?
Našim pověřencem pro ochranu osobních údajů je
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D., advokát
Adresa: Nádražní 308/3, Ostrava
Telefon: 555 4444 78
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

K čemu Vaše osobní údaje potřebujeme?
Osobní údaje potřebujeme pro uzavření a realizaci smlouvy o zajištění přístupu do uzavřené počítačové sítě MEEP.CZ a zprostředkování přístupu k síti internet, na základě které Vás připojujeme k počítačové síti, pomocí níž se dostanete také k internetu (a také Vám umožňujeme sledovat IPTV, pokud jste si tuto službu objednali). Tedy zejména pro správné nastavení Vašeho připojení k síti, vystavování a zaúčtování dokladů souvisejících s připojením k síti a přijímání a zaúčtování plateb za připojení, stejně tak pro vyřizování případných reklamací, či jiných Vašich stížností a připomínek.

Na základě jakého oprávnění Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě nebytnosti k plnění smlouvy o připojení, kterou s námi uzavíráte. Údaje o provozu Vaší přípojky zpracováváme na základě nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá zákon o elektronických komunikacích.

Jaké údaje zpracováváme?
Zpracováváme Vaše jméno, příjmení, datum narození, Vaši adresu, tj, ulici a číslo popisné, město a PSČ, případně korespondenční adresu ve stejném rozsahu a adresu přípojky, kde navíc zpracováváme ještě údaj o patru a čísle bytu, kde je přípojka umístěna, kontaktní telefonní číslo a e-mail, a dále informace o poskytovaných službách, příp. jejich tarifu nebo balíčku a jejich parametrech (rychlost připojení, cena), MAC adresu přípojného zařízení a jeho umístění ve struktuře sítě (vč. IP adresy, nadřízeného prvku a portu, příp. SSID sítě), údaj o výpůjčce koncového zařízení, provozní údaje (datum a čas připojení, IP adresa a port cíle, trvání přenosu a množství přenesených dat) a také historii uvedených údajů. 
Jste-li zástupcem právnické osoby, pak zpracováváme také tuto informaci a údaje Vaší právnické osoby.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?
Vaše údaje zásadně nepředáváme dalším osobám. Pouze pokud využíváte službu IPTV, předáváme Vaše údaje potřebné pro provoz této služby odpovídajícím poskytovatelům.

Předáváme Vaše osobní údaje do zemí mimo EU?
Nikdy. Vaše osobní údaje skutečně nepředáváme nikomu dalšímu (s výjimkou služby IPTV – viz předchozí bod, kterou ovšem rovněž nepředáváme do zemí mimo EU).

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou využíváte naše služby, a potom ještě nejvýše 10 let (podle zákona o DPH). Provozní údaje uchovávané podle zákona o elektronických komunikacích likvidujeme po 12 měsících od proběhlé komunikace v rozsahu, ve kterém je nepotřebujeme pro vyúčtování služeb, pokud nebyly podle zákona poskytnuty orgánům oprávněným k jejich využívání.

Jaká máte vůči nám práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů?
Máte právo 
a) nás požádat o informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na potvrzení zda a které Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k námi zpracovávaným Vašim osobním údajům, a máte právo, abychom Vám poskytli kopii námi zpracovávaných Vašich osobních údajů,
b) na opravu nebo doplnění Vašich údajů, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nepřesně,
c) na výmaz Vašich osobních údajů pokud nastane některá ze situací podle čl. 17 nařízení  o ochraně osobních údajů,
d) na omezení zpracování, v případech podle čl. 18  nařízení  o ochraně osobních údajů,
e) vznést námitku proti zpracování, 
f) na přenositelnost údajů, 
g) podat stížnost u dozorového úřad, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení o ochraně osobních údajů.
Vaše práva můžete uplatnit např. zasláním e-mailu adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde uvedete, co žádáte a proč.
Další podrobnosti k některým Vašim právům uvádíme níže.

Je zpracování Vašich osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy?
Poskytnout Vaše osobní údaje není ani zákonná ani smluvní povinnost, pouze jsou nutné pro uzavření a realizaci smlouvy o připojení k síti. Provozní údaje uchováváme na základě zákonného požadavku zákona o elektronických komunikacích.

Máte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout?
Vaše osobní údaje nemáte povinnost poskytnout, ale v tom případě nebude technicky možné Vás připojit k síti.

Co se stane, pokud požadované osobní údaje neposkytnete?
Nebude možné s Vámi uzavřít smlouvu a připojit Vás k síti.

Dochází na základě Vašich osobních údajů k profilování nebo jinému automatizovanému rozhodování?
Nedochází.

O které informace o zpracování Vašich osobních údajů můžete požádat?
a) účely zpracování; 
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

Kdy máte právo na výmaz Vašich osobních údajů?
Vaše osobní údaje na Vaši žádost vymažeme bez zbytečného odkladu, pokud:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;   
b) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; 

Vaše osobní údaje však nevymažeme, pokud je zpracování nezbytné: 
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni; 
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; 
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by to znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; 
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V kterých případech omezíme zpracování osobních údajů?
Na Vaši žádost omezíme zpracování Vašich osobních údajů v případech:
a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; 
b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; 
c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Jak konkrétně omezíme zpracování osobních údajů při uplatnění Vašeho práva na omezení zpracování?
Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje po dobu omezení:
a) uchovávat uložené, 
b) zpracovávat pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, 
c) zpracovávat z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby,
d) zpracovávat z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu,
e) jinak zpracovávat pouze s Vaším souhlasem.